Výběr zhotovitele

Naši dotační specialisté se zaměřují na všechny fáze životního cyklu dotačního projektu. Jednou z nejdůležitějších fází, ve které bývá během kontrol nalezeno nejvíce pochybení, je bezesporu výběrové řízení. To je nezbytné realizovat u projektů podpořených z dotací týkajících zakázek v objemu nad 2 mil. Kč (v případě dodávek či služeb, případně nad 6 mil. Kč v případě stavebních prací). V takovém případě musí být dodavatel vysoutěžen formou výběrového řízení.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme

Naše služby zahrnují

Předpokládaná hodnota zakázky: Jedná se o zadavatelem předpokládanou výši plnění za zakázku, a to bez DPH. Na základě stanovení předpokládané hodnoty se dále odvíjí nutnost vyhlašovat výběrové řízení a stanovení lhůty pro podávání nabídek. Předpokládaná cena nemůže být stanovena prostým odhadem, musí vycházet buď z průzkumu trhu, indikativních nabídek či z předchozí zkušenosti zadavatele s realizací obdobné zakázky.

Zadávací dokumentace: Ta je jedním z nejdůležitějších dokumentů pro výběrové řízení. Musí být tzv. neprůstřelná, obsahovat všechny povinné náležitosti (zejména přesný popis předmětu zakázky, kritéria hodnocení, způsob hodnocení, požadavky na zpracování nabídky, datum a čas otevírání nabídek a další) a zohledňovat jak rovný přístup, přiměřenost a transparentnost, tak především nesmí diskriminovat – a to ani v podobě uvádění obchodních názvů pořizovaných výrobků či vymezení požadovaných referencí jen z vymezení oblasti/regionu. S precizní přípravou zadávací dokumentace splňující všechny principy a požadovaná kritéria Vám pomohou naši dotační specialisté.

Vyhlášení zakázky: Jedná se o další krok, kdy je nezbytné zveřejnit Oznámení a zadávací dokumentaci jak na profilu zadavatele, tak v databázi veřejných zakázek, případně na dalších portálech. S vytvořením profilu na těchto portálech a vyhlášením samotné zakázky máme bohaté zkušenosti a jsme připraveni Vám s tímto krokem pomoci.

Lhůta pro podávání nabídek:  Lhůta závisí na předpokládané hodnotě zakázky a může být buď 15 či 30 dní. Po tuto dobu mohou dodavatelé podávat své nabídky. Během této lhůty mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, na které musí zadavatel reagovat v určených termínech. Budeme za Vás hlídat stanovené lhůty a termíny pro odpovědi na vysvětlení zadávacích podmínek a z nich vyplývajících povinností.

Otevírání a hodnocení: K otevírání nabídek dochází buď elektronicky či fyzicky (dle typu výběrového řízení), a to nejdříve a zároveň ihned po uplynutí stanovené lhůty pro podávání nabídek. Následně dochází k posouzení nabídek a jejich hodnocení prostřednictvím zadavatele či komise, a to dle kritérií hodnocení definovaných v zadávací dokumentaci. S touto fází je spojena povinnost sepsání nezbytné dokumentace (zejména protokolu o otevírání nabídek, hodnocení nabídek a další), která musí splňovat povinné náležitosti. O výsledku výběrového řízení musí být následně informováni všichni dodavatelé, kteří podali své nabídky během lhůty pro podávání nabídek. Pomůžeme Vám s administrací této fáze a kontrolou formálních náležitostí podaných nabídek.

Uzavření smlouvy: S dodavatelem, který podal vítěznou nabídku, může zadavatel uzavřít smlouvu. Ta musí obsahovat povinné náležitosti a zároveň nesmí dojít k podstatným změnám závazků. I s touto částí jsme připravení Vám pomoci.

Přejít nahoru