Inženýring

Inženýrská činnost je jedna z klíčových činností pro úspěšné zhotovení projektu. Hlavním cílem oddělení inženýrské činnosti je zajištění hladkého legislativního průběhu a získání stavebního či společného povolení. Důležitou součástí tohoto procesu je součinnost s oddělením elektro-projekce a dotačního managementu.

Každý projekt potřebuje individuální přístup. Nelze tedy nastavit jednotný postup. Prvotní fází je především správné porozumění projektu a průzkum daného území včetně analýzy podmínek příslušného útvaru státní správy. Důležitou součástí je taktéž prověření všech nezbytných dokumentů a rizik.

Vedoucí oddělení​

Jan Procházka

Podstatným faktorem pro správné umístění Fotovoltaické elektrárny je např.: ochranné pásmo, počet účastníků řízení, CHKO, blízkost letiště aj. Na základě lokality FVE a druhu instalace (střešní/pozemní FVE) je případně nutné vypracovat i další specializované posudky jako je např.: posudek na bezpečnost leteckého provozu, vyjádření dotčeného letiště, posudek na vlivu životního prostředí, archeologický průzkum, apod.. V případě, že stavba, či lokalita má jakoukoliv ochranu památkové péče (či jejich ochranných pásem) je až na opravdu mimořádné výjimky instalace FVE vyloučena. Totéž se týká i některých přírodních parku a jejich ochranných pásem.

Rozhodující je kromě přesné lokality i počet stavebních objektů (PBŘ i statiku je nutné zpracovat pro každou budovu/druh nosné konstrukce zvlášť).

Naše služby zahrnují

Předprojektová příprava: Jedná se o prvotní průzkum a předběžnou technickou konzultaci s přidělenými techniky a projektanty.

Vyjádření stavebního úřadu: Toto vyjádření se využívá především pro účely dotace, avšak pokud stavební úřad nevyžaduje ani stavební ani společné povolení, je nutné vydat alespoň toto vyjádření.

Zajištění stanovisek od dotčených orgánů státní správy: K vyřízení stavebního nebo společného povolení je vždy nezbytné zajištění všech stanovisek DOSS, daných příslušným stavebním úřadem.

Zajištění souhlasů vlastníků sousedních parcel: U některých projektů (např. pokud je elektrárna připojena do VN a je v těsné blízkosti vlastníka sousední parcely) je toto požadavek stavebního úřadu. Jedná se o stěžejní podklad stavebního řízení.

Zajištění specializovaných posudků: Jedná se například o posudek o bezpečnosti letového provozu, vliv na životní prostředí, archeologický průzkum, průkaz energetické náročnosti budovy,…

Zajištění souhlasů vlastníků sousedních parcel: U některých projektů (např. pokud je elektrárna připojena do VN a je v těsné blízkosti vlastníka sousední parcely) je toto požadavek stavebního úřadu. Jedná se o stěžejní podklad stavebního řízení.

Zajištění specializovaných posudků: Jedná se například o posudek o bezpečnosti letového provozu, vliv na životní prostředí, archeologický průzkum, průkaz energetické náročnosti budovy,…

Vyjmutí z půdního fondu: Zemědělský půdní fond je ze zákona chráněn před poškozováním, znečišťováním, erozím, atd.. Proto je v určitých případech potřeba vyjmout stavební parcelu z půdního fondu.

Zajištění stavebního / společného povolení: Zda se bude jednat o stavební či společné povolení určí příslušný stavební úřad. Tato činnost je nezbytně nutná u projektů fotovoltaických elektráren přesahujících 50 kWp (včetně). V ojedinělých případech se však může jednat i o projekty s celkovým nominálním výkonem pod 50 kWp. O všem rozhoduje příslušný stavební úřad.

Čím kvalitnější je provedení inženýrské činnosti, tím je celkový průběh projektu bezproblémovější!

Přejít nahoru