Projekce

Sekce elektro projekce se zabývá především tvorbou projektové dokumentace, jednopólových schémat a technických zpráv. V našem týmu pracuje 6 elektro projektantů a jeden revizní technik, kteří zajišťují profesionální technické zpracování projektu. Velmi důležitá je součinnost s oddělením inženýringu, kteří u nás sedí doslova „o kancelář vedle“, proto máme díky koordinaci projektů výborné výsledky.

Jsme kompletně pojištění nejen na obecnou odpovědnost, ale i odbornou odpovědnost – elektro projektování.

Vedoucí oddělení​

Roman Lebeda

Naše služby zahrnují

Obhlídka místa: Většina projektů začíná obhlídkou místa stavby FVE, kde zajišťujeme fotodokumentaci i za pomocí dronu a zjišťujeme důležité informace, které jsou nezbytně nutné v následných částech projektování.

Úvodní studie: Úvodní studie je důležitou částí projektu, kde se přibližné rozvržení panelů umístí na požadovaný 3D objekt, nebo na volné prostranství (záleží vždy na typu instalace). Tato studie má informativní charakter, kde je obsažena i předpokládaná návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.

Dokumentace pro stavební / společné povolení: Dokumentace pro stavební či společné povolení je nezbytně nutná pro stavební úřad u elektráren s výkonem přesahujícím 50 kWp (včetně). Tento typ dokumentace obsahuje přesné rozložení fotovoltaických panelů a technických zařízení, technickou zprávu, jednopólové schéma a výkresovou část. Dokumentace slouží výhradně pro získání stavebního nebo společného povolení a jako podklad pro dotaci.

V souvislosti s „DSP“ řešíme i smlouvu o připojení s příslušným distributorem, popřípadě na výslovné přání klienta i první paralelní připojení a licenci ERU.

Projektová dokumentace ochrany před bleskem: S velkým množstvím fotovoltaických elektráren je požadováno znovu řešit i ochranu před bleskem. Jde o bezpečnostní opatření, které je ideální k řešení na všech objektech. Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu zvyšuje riziko zavlečení bleskového proudu do objektu, čímž se zvyšuje možnost požáru. Pokud není s FVE řešena ochrana před bleskem, pojišťovny se v mnoha případech brání vyplácení pojistné události.

Prováděcí dokumentace: Prováděcí dokumentace je důležitá pro zajištění dodržení požadavků a standardů, plnění legislativy a zákonných předpisů a pro zajištění vysoké kvality a bezpečnosti realizovaného projektu nebo stavby. Cílem prováděcí dokumentace je zajistit řádné plnění projektu nebo stavby a sledovat a kontrolovat kvalitu provedených prací.

Dokumentace skutečného provedení stavby: Tato dokumentace obsahuje aktualizované výkresy a plány stavby, soupisy použitých materiálů a technologií, fotografie a videonahrávky stavby během realizace a po dokončení, záznamy o kontrole kvality a průběhu stavby a další relevantní informace.

Dokumentace je nutná pro úspěšné provedení výchozí revizní zprávy.

Rozpočet: Ve slepém rozpočtu se stanoví cílový výdaj nebo výdajový limit, aniž by se stanovily podrobnosti o konkrétních položkách nebo aktivitách, na které budou peníze použity. Tento typ rozpočtu se používá většinou pro potřeby výběrového řízení.

Položkový rozpočet je druh rozpočtu, který se zaměřuje na rozdělení celkových nákladů na jednotlivé položky nebo kategorie. Tento druh rozpočtu umožňuje lepší plánování a řízení výdajů, umožňuje monitorovat a vyhodnocovat, zda jsou skutečné výdaje v souladu s plánovanými, a pomáhá identifikovat oblasti, kde je možné snížit náklady nebo efektivněji využít zdroje.

Smluvní rozpočet obsahuje výdaje, které jsou spojeny s realizací smlouvy, jako jsou náklady na materiály, práci, cestování, licence a další výdaje. Smluvní rozpočet je pečlivě připraven a zahrnuje všechny potřebné náklady, aby bylo možné smlouvu splnit včas a v rámci stanoveného rozpočtu. V průběhu realizace smlouvy se smluvní rozpočet porovnává se skutečnými výdaji a příjmy, aby se zajistilo, že smlouva je plněna v souladu s rozpočtem. Pokud jsou zjištěny náklady, které nejsou kryty smluvním rozpočtem, může to vést k dodatečným nákladům pro jednu nebo obě strany.

Dokumentace pro výběr zhotovitele: Tento typ projektové dokumentace se především využívá pro potřeby výběrového řízení. Cílem této dokumentace je zajistit transparentní a spravedlivý výběr zhotovitele, který je schopný splnit požadavky a očekávání zadavatele projektu nebo zakázky.

Revize: Revize je systém kontroly elektrotechnického zařízení. Cílem revize je zkontrolovat stav elektrotechnického zařízení, odhalit případné poruchy, nedostatky, nebezpečí a zajistit, aby zařízení splňovalo stanovené standardy a normy.  Revize se zaměřuje na elektroinstalace, elektrická zařízení, vedení, ochranná zařízení, uzemnění a další prvky fotovoltaických elektráren.

Používaný software: Pro činnost projekce a získání co nejlepších a nejpřesnějších výsledků je důležité zvolit správný software i přes skutečnost, že je velmi nákladný. Proto nejvíce pracujeme s těmito programy: AUTODESK: Autocad, AUTODESK: Autocad LT, valentin SOFTWARE: PV*SOL premium, EPLAN Electric P8, Klimša: LPS a SPM, OEZ: Sichr.

Ceník: Veškeré ceny jsou individuální. Významným faktorem ovlivňujícím cenu je složitost a náročnost projektu, rozsah projektové dokumentace, velikost výkonu elektrárny, pozemní nebo střešní instalace, počet budov, na které je instalováno, a množství požadovaných služeb.

Přejít nahoru