admin

Draft výzvy na podporu instalace FVE na podnikatelských budovách z NPO (již brzy)

Cílem výzvy je podpora projektů instalace FVE. Dotace je možné čerpat na projekty samostatných fotovoltaik a také na systémy s akumulací energie.
Dotaci lze žádat na stavební práce, dodávky, služby, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a na pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí apod.
Dotace je určena pro podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.
Míra podpory pro fotovoltaické systémy je 35 % a pro systém akumulace je to v rozmezí 45–50 %. Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí a bude poskytována ex-post.
Budou podpořeny projekty až do 1 MWp. Jedná se o střešní instalace nebo instalace na podnikatelských budovách. V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno odběrné nebo předávací místo.

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Také v rámci Národního plánu obnovy, který reaguje na snížení výkonnosti ekonomiky v důsledku pandemie, je k dispozici další zajímavá možnost podpory. Týká se především veřejných budov. Je zde možnost získání dotace na různá opatření, která směřují k energetické úspoře. Zvýhodněné jsou kombinace opatření, díky kterým se dosáhne optimální úspory. Zateplení, zdroje vytápění, fotovoltaika, rekuperace…

Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pokračování populárního dotačního programu Nová zelená úsporám. Oprávněnými žadateli jsou majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů, společenství vlastníků, bytová družstva, nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů, developeři a další. Podporu bude možné čerpat na solární termické a fotovoltaické systémy, zelené střechy, využití tepla z odpadních vod, systém řízeného větrání s rekuperací, systémy pro ohřev vody, podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla a další. Příjem žádostí v novém programovém období odstartuje na podzim 2021. Přesná specifikace podmínek bude doplněna.

101. výzva IROP

Dne 31. 5. 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj 101. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, nestátní neziskové organizace, církve a další. V rámci výzvy je možné čerpat podporu pro sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností až do výše 95 % způsobilých výdajů projektu. Podporovány budou registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podporovanými operacemi jsou nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění technické základny stávajících služeb. O podporu je možné žádat do 3. 2. 2022.

Modernizační fond

Česká republika zahajuje jako jedna z prvních v EU čerpání peněz z Modernizačního fondu. Dotace jsou otevřeny širokému spektru žadatelů, mohou se hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k úspoře energií – snižování emisí v průmyslu, modernizace teplárenství, energetické úspory ve veřejných budovách, komunitní energetika, nové obnovitelné zdroje energie a další. Prostředky z modernizačního fondu bude možné čerpat v následujících 10 letech s rozpočtem pro Českou republiku minimálně 150 miliard korun.